မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, December 13, 2014

Mac Blu-ray Player for Windows 2.8.2.1183 + Regkeyမႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇသင်ၵေႃႈႁိုင်တေႉတေႉၼႃႈၼႃႈယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈဢမ်ႇတၼ်း ၵေႃႈပႃး လႅင်း ၼႅတ်ႈဢမ်ႇလီၵေႃႈပႃးၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၵမ်းၼႆႉ ၸွင်ႇမီး Media Player လီလီမႃးၽၢၵ်ႇ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ယူႇဢေႃႈ

Wednesday, November 26, 2014

Plebeya Font Family - 4 Fonts for $120 (211 Kb)

 

   မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ  ၽွၼ်ႉၼႆႉ ၶႅၼ်းထုၵ်ႇၸႂ်လီ ပဵၼ် Plebeya Font Familyၶႃႈေဢႃႈ ၼႆႉ ေၵႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇ ပၼ်လၢႆ ၶဝ်ၶၢႆၶႃႈေဢႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႃႈႄတႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသုိဝ်ႉသမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈႄလႈဢဝ်လွၵ်းလၢႆး လၢႆးသႂ်တႆးေသ ဢဝ်ဝႆႉၶႃႈေဢႃႈ ေိေိ :D  ဢၼ်ၶဝ်ၶၢႆေတႉ လႆႈပၼ်ငုိၼ်း  $120

Primot Font for $49

 

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးသုပ်ႇ တွၼ်ႈ ပၼ် ဢူၺ်းေၵႃႉၶဝ်ထႅင်ႈ ၽွၼ်ႉႁၢင်ႈလီ Primot Font
ၶႃႈေဢႃႈ ၼႆႉ ေၵႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇ ပၼ်လၢႆ ၶဝ်ၶၢႆၶႃႈေဢႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႃႈႄတႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသုိဝ်ႉသမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈႄလႈ

Undergone Font Family for $59 (117 Kb)မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ   မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တႃႇ ဢူၺ်းေၵႃႉၶဝ် ထႅင်ႈ  ၽွၼ်ႉ ႁၢင်ႈလီ English ပဵၼ်  Undergone Font Family ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ  

Conspired Lovers Font for $39

   
     

 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ ၶႃႈမႃးၽၢၵ်ႇ ပၼ် ဢူၺ်းေၵႃႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ထႅင်ႈ ၽွၼ်ႉ Conspired Lovers Font for ႁၢင်ႈလီလီ တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်း ၶႃႈေဢႃႈ ။ ၼႆႉ

Monday, November 24, 2014

Kingo ROOT 1.2.7 | 17 MB မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးယဝ်ႉ Kingo root  ၶႃႈတႃႇဢူၺ်ႈေၵႃႉၶဝ်ၶႃႈေဢႃႈ ၸူဝ်ႈ ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၼမ်ၶႃႈႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈ တၢင်ႇ ပၼ် ၶပ်ႉၶပ်ႉတၢမ်းတၢမ်းေသ 

Tuesday, November 18, 2014

CCleaner v5.0.5035 (BETA) With Business + Professional crack (5.56 Mb)


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မူိဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ဢူၺ်းေၵႃႉၶဝ်  CCleaner v5.0.5035
မႂ်ႇမႂ်ႇ Version ဢၼ်ဢွၵ်ႇလုိိၼ်းသုတ်းမႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ဢူၺ်းေၵႃႉၶဝ် ယူႇၶႃႈေဢႃႈ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes