မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္မီးလြင္ꨳ ယꨤပ္ꨲꨕုိတ္ꨳသင္ေꨀꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣးလꨯꨳတီꨳ SainawLeangfa.Tai@gmail.com ꨬလꨳ မꨤꨯꨕူင္း 09428043762

Wednesday, October 22, 2014

ꨘိင္းမ္ꨮꨲ꨸ (တꨣꨁꨱဝ္/ Green Eye) ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳꨟꨀ္ꨵꨕꨤမ္းတꨣ


          မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မꨣးထꨰင္ꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ꨘိင္းꨀꨮꨤမ္းမ္ꨮꨲ꨸ ꨡꨓ္ ꨅုမ္း တꨣꨲꨁꨱဝ္ (Green Eye) ꨁဝ္ꨟြင္ꨵဝꨯꨵ  ( ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳꨟꨀ္ꨵꨕꨤမ္းတꨣ) ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ တုိꨀ္ꨵꨡြꨀ္ꨲဝꨯꨵ  ꨕိင္းမꨓ္း ꨡမ္ꨲꨟုိင္သင္ꨓꨯꨵ ꨀူꨉ္း ၊ တီꨳတꨣꨳꨀုင္ꨳ ꨓꨯꨵ

Monday, October 20, 2014

ပပ္ꨵꨅူိင္းတꨯး ꨡꨓ္ေတꨡြꨀ္ꨲမ္ꨮꨲ (ꨟူမ္ꨳငဝ္းမꨱတ္ꨵတꨣꨲ)


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨁꨤဝ္ꨲငꨤဝ္းလီတꨣꨲ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ꨕူꨳꨟꨀ္ꨵလူ လိꨀ္ꨳတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ꨡမ္ꨲꨟုိင္သင္ ပပ္ꨵꨅူိင္း မ္ꨮꨲ꨸ သ္ꨮꨲꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ (ꨟူမ္ꨳငဝ္းမꨱတ္ꨵတꨣꨲ ) ꨡꨓ္ ꨁူိဝ္းꨟꨤꨓ္ (လြꨯသꨓ္ꨘꨣꨵ) တꨰမ္ꨳꨓꨓ္ꨵ  ꨅမ္ေတꨡြꨀ္ꨲ   ꨡမ္ꨲပူꨓ္ꨵ

360 Internet Security 4.9.0.4902D Stable 160 MB


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မꨣးထꨰင္ꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳ တြꨓ္ꨳတꨣꨲ ꨟꨱတ္း လြင္ꨳမူတ္းသ္္ꨮꨁြမ္း  Antivirus / Internet Security program ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေတꨟူꨵꨅꨀ္း ꨀꨓ္ꨁꨣꨳယူꨲ  ေတꨲ ဝꨣꨳ တြꨓ္ꨳတꨣꨲꨓ္ꨮးꨕူင္းေꨀꨣꨳမီးမꨣး ပꨱꨓ္ 360 Internet Security

Friday, October 17, 2014

ပုိꨓ္ꨲꨁꨤမ္ꨲ ေꨅꨳꨟꨤင္ꨳလီတꨤင္းꨓမ္ တꨣꨲေꨀꨣꨵꨕူꨳသူင္ တꨰမ္ꨳ လိꨀ္ꨳ ဝြꨀ္း/ လြꨓ္ꨵမြꨓ္း ꨁဝ္

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ ယြꨓ္ꨵ ပီꨳ Tai Yai Sai  ယြꨓ္းထုိင္ တြꨓ္ꨳတꨣꨲ တꨰမ္ꨳ ဝြꨀ္း လြꨓ္ꨵ မြꨓ္း ꨓူိဝ္ေꨅꨳ ꨟꨤင္ꨳလီꨅူင္ꨵꨓꨯ၊ ꨓꨯꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨅြင္ꨲလꨯꨳ ေသꨣꨵꨟꨣေသ တꨤင္ꨲ ပꨓ္ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ၊ ꨟꨣတူꨉ္းေတꨵ မီးယူꨲတꨤင္းꨓမ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ၊ ဝူꨓ္ꨵ ဝꨣꨳေတꨁဝ္ꨳတꨤင္းတုိဝ္း ꨕူꨳေꨀꨣꨵ ꨀꨯꨵတꨰမ္ꨳ ဝြꨀ္း လြꨓ္ꨵမြꨓ္းꨁဝ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေတပꨓ္ဝꨯꨵ လိင္ꨵသꨤꨯꨵ 

Corel AfterShot Pro v2.0.3.52


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မꨣးသုပ္ꨲ မုိတ္ꨳ ပꨓ္ထꨰင္ꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္  Program ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳ တꨣꨲꨁြမ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ တြꨓ္ꨳတꨣꨲ  Digital Camera ꨁဝ္ꨡꨓ္ထꨯꨲ ဝꨯꨵေသꨬလꨳ ꨁ္ꨮꨳꨁုိꨓ္း ေမး ꨡမ္ꨲတꨤပ္ꨳꨁဝ္ꨳ ꨓ္ꨮး

Thursday, October 16, 2014

Windows 9 Preview Build 913086 ISO | 3 GB

 

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ မꨣးꨕꨤꨀ္ꨲ တြꨓ္ꨳ ပꨓ္ꨡူꨉ္ꨳေꨀꨣꨵꨁဝ္ ထꨰင္ꨳ ꨁြမ္ꨲပꨓီꨲ  Microsoft ပုိꨓ္ꨡြꨀ္ꨲမꨣးထꨰင္ꨳ Windows 9 Preview Build  ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨡြꨀ္ꨲပူꨓ္ꨵမꨣးမူိဝ္ꨳ လူိꨓ္ September 30 ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ၊ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ပꨯꨲလꨯꨳꨅꨤမ္း ꨅ္ꨮꨵတူꨉ္းပူိꨓ္ꨳꨀꨓ္ꨁꨣꨳ  တꨣꨲလူတ္ꨲ ꨡဝ္ေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲငꨤꨯꨳ꨸ ယြꨓ္ꨵꨰင္းꨓꨱတ္ꨵ ꨡမ္ꨲလီေꨀꨣꨳ ပꨣးယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ၊

Wednesday, October 15, 2014

လြꨀ္းလꨤꨯးလꨱꨓ္ꨳ Laptop ꨟꨮ္ꨳမꨰꨓ္ꨳꨅြမ္းပꨤꨯးယူꨲလီꨵꨵꨵꨵꨵ

http://4.bp.blogspot.com/-q3CRoAwofZA/UmYnZxSqX2I/AAAAAAAAdro/HGiimInM9PA/s1600/lap.jpg
       
        လꨯꨤးလꨱꨓ္ꨳ laptop ꨟꨮ္ꨳမꨰꨓ္ꨳꨅြမ္းပꨤꨯးယူꨲလီꨓꨓ္ꨵလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳꨵꨵꨵ
       Get a Large Screen
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes