မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္မီးလြင္ꨳ ယꨤပ္ꨲꨕုိတ္ꨳသင္ေꨀꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣးလꨯꨳတီꨳ SainawLeangfa.Tai@gmail.com ꨬလꨳ မꨤꨯꨕူင္း 09.428043762

Sunday, March 23, 2014

ꨘိင္းꨀꨮꨤမ္းမ္ꨮꨲ꨸ မုꨓ္သေရꨲꨓꨤင္း -ယိင္းသꨰင္လူꨲ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ သုပ္ꨲတြꨓ္ꨳ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ထꨰင္ꨳ ꨘိင္းꨀꨮꨤမ္းမ္ꨮꨲ꨸  ယိင္းသꨰင္လူꨲ  (မုꨓ္သေရꨲꨓꨤင္း) ꨡြꨀ္ꨲဝꨯꨵပꨯꨲꨟုိင္သင္ꨓꨓ္ꨵꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ မꨓ္း ပꨱꨓ္ဝꨯꨵ DVD ꨬလꨳ ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨁꨤꨓ္ꨵ  ထꨰပ္း ꨬလꨳ ꨡမ္ꨲ ပꨱꨓ္တꨤင္ꨲ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ꨓ္ꨮး ꨁꨰပ္း မꨓ္ꨳေတꨵ သုိဝ္ꨵမီးဝꨯꨵ ꨅꨱမ္လ္ꨮယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ေိေိ ꨀꨮꨤမ္း ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ ꨡꨓ္လီထြမ္ꨲေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳလꨯꨳꨅ္ꨮယူꨲမူိꨓ္ꨀꨓ္ ꨀြပ္ꨳꨓꨓ္ ပꨰတ္ꨳတꨤင္းꨁꨤꨓ္ꨵ  ꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသ

ꨘိင္းꨀꨮꨤမ္းမ္ꨮꨲ Too Late ꨅꨤꨯးသꨤꨯမြြꨀ္ꨲꨘꨣꨵမ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ မꨣးသုပ္ꨲတြꨓ္ꨳ ပꨓ္ထꨰင္ꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨅူိဝ္း မꨣး ေလꨲ ပꨓ္ꨟꨰင္းꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨅꨤꨯးေꨓꨣꨲလꨰင္းꨘꨣꨵꨵ ယ္ꨮꨲꨓမ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ   ꨅြင္ꨲမီး ꨀꨮꨤမ္း မ္ꨮꨲ꨸ ꨅꨤꨯးသꨤꨯမြꨀ္ꨲꨘꨣꨵ  ꨡꨓ္ꨡြꨀ္ꨲဝꨯꨵလုိꨓ္းသုတ္းꨓꨓ္ꨵꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ   - ꨅူိဝ္း

ꨀꨱမ္း F1 (2013) Black Box


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ သုပ္ꨲတြꨓ္ꨳ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ထꨱင္ꨳ  ꨀꨱမ္း ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ꨀꨱမ္းꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္တꨣꨲ လꨱꨓ္ꨳ ꨓ္ꨮးꨁြမ္း PC ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ  ပꨱꨓ္ ꨀꨱမ္း ေꨟꨣꨳလူတ္ꨵ လမ္းꨀꨓ္ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ေပꨣး ပꨱꨓ္ ꨡူꨉ္ꨳေꨀꨣꨵ ꨅူိဝ္း ꨕူꨳ လꨱꨓ္ꨳꨀꨱမ္းꨁဝ္ေတꨵ ေတလꨯꨳꨅ္ꨮꨀꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳ  ꨅꨤမ္း ꨡဝ္လꨱꨓ္ꨳတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ လီလꨱꨓ္ꨳေတꨵေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

Format Factory v3.2.0.1


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ယြꨓ္းတꨀ္ꨵꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ယူꨲလီꨀꨓ္ꨀူꨳေꨀꨣꨵယူꨲꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ? ယꨤမ္းလꨱဝ္ꨁꨣꨳꨟဝ္း မꨣးꨕꨱဝ္ သီꨲꨲေပꨣꨵꨵꨵ ယဝ္ꨵေသ ꨡမ္ꨲလꨯꨳတꨤင္ꨲ မꨣးꨟုိင္ယဝ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳယြꨓ္ꨵလꨰင္း ꨎꨰတ္ꨵ ꨡမ္ꨲလီꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ၊

Thursday, March 20, 2014

ꨀꨮꨤမ္းသြꨓ္းꨓမ္ꨵ ꨅꨤꨯးꨀိူင္ꨲ ( မူိင္းတိင္)


 

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵယြꨓ္ꨵ ေတထုိင္ လူိꨓ္ꨟꨣꨳ ꨁꨤဝ္း သြꨓ္းꨓမ္ꨵယဝ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ- ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳဝူꨓ္ꨵ ဝꨯꨵ ေတꨡꨤꨓ္းတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅူိဝ္း မꨣး ꨡꨰဝ္ꨲ (ေလꨲ) ထုိင္ ဝꨰပ္ꨵꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨅꨤꨯးေꨓꨣꨲလꨰင္းꨘꨣꨵ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ

Thursday, February 27, 2014

သြပ္ဝꨤလ္း တꨣꨲလူꨡꨤꨓ္ꨲ ပပ္လိꨀ္ꨳ PDF ꨓ္ꨮးꨁြမ္း ꨬလꨳ ꨓ္ꨮးꨕူင္း -မုိဝ္းထုိဝ္

 

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳပူꨓ္ꨵမꨣးသြင္ဝꨓ္းꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳ ꨟဝ္းတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ပပ္လိꨀ္ꨳ PDF ယိင္းꨓြင္ꨵ ꨡမ္ꨲꨁ္ꨮꨳပꨱꨓ္ꨓꨓ္ꨵ  ဝꨯꨵꨬလꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨓꨤင္ေꨀꨣꨵꨬလꨳ ꨡꨓ္ꨅ္ꨮꨵꨁြမ္းသမ္ꨵ  မြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳမꨣးဝꨣꨳ ꨓ္ꨮးꨁြမ္း ꨟꨣးꨓꨯꨵ ꨡမ္ꨲတူꨉ္းလꨯꨳ ပပ္ꨵလိꨀ္ꨳꨓꨯꨁꨣꨳ

Tuesday, February 25, 2014

ꨅူိင္းငဝ္းတူင္ꨵ ပိꨓ္သꨱင္တꨯး သြꨓ္ꨀူꨓ္း ( မြꨀ္ꨲꨟူင္ꨳꨅဝ္ꨵ)


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨟဝ္း မꨣးသုပ္ꨲယုိꨓ္ꨳ ပꨓ္ ပုိꨓ္းꨟူꨵ ပꨤꨯးꨟꨓ္  ပꨱꨓ္ငဝ္းတူိင္ꨵ   ပိꨓ္ꨲသꨱင္ တꨯးꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ငဝ္းတူိင္ꨵꨓꨯꨵေတꨵ  ꨅုိဝ္ꨳꨟြင္ꨵဝꨣꨳ  (မြꨀ္ꨲꨟူင္ꨳꨅဝ္ꨵ) ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  မြꨀ္ꨲꨟꨱတ္းꨟုိဝ္ ꨟူမ္ꨳꨅဝ္ꨵ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes