မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္မီးလြင္ꨳ ယꨤပ္ꨲꨕုိတ္ꨳသင္ေꨀꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣးလꨯꨳတီꨳ SainawLeangfa.Tai@gmail.com ꨬလꨳ မꨤꨯꨕူင္း 09428043762

Friday, October 24, 2014

English - Tai (Shan) Dictionary For Android

 

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ   တြꨓ္ꨳတꨣꨲꨕူင္း ꨬလꨳ ꨕူꨳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းꨁဝ္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယꨤမ္းလꨱဝ္  ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း ꨁုိꨓ္းေမးꨁုိꨓ္း ဝꨯꨵ ပပ္ꨵသပ္းတꨯး English To Tai (Shan) Dictionary  ယဝ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ ေတပꨱꨓ္တꨤင္းꨁဝ္ꨳတုိဝ္း

ꨁတ္းꨓꨣꨳꨕူင္း ꨁုိꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵ DIY Locker

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵမꨣးꨕꨤꨀ္ꨲ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨕူꨳ ယိပ္း ꨕူင္းꨁဝ္ ၊တꨣꨲꨁတ္း ေသꨣးꨓꨣꨳ DIY Locker ꨕူင္းꨟဝ္းꨁုိꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵ  DIY Locker ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ Apk ꨓꨯꨵ ꨁꨣꨳ ပꨱꨓ္ ꨡꨓ္လꨯꨳꨅ္ꨮေတꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  တီꨳ lock pattern

လꨤꨯးတꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳ ꨕꨤꨀ္ꨲဝꨯꨵ ꨓ္ꨮး ဝြပ္ꨵသꨤꨯꨵ ꨬလꨳ ꨡꨓ္ꨟꨤမ္ꨳထူပ္းမꨣး


     မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ ေတမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓꨲ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္  လြင္ꨳꨁြင္ꨵꨁမ္ ꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳꨬလꨳ လꨤꨯးတꨰမ္ꨳ ဝꨯꨵတီꨳꨓ္ꨮး ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵꨓꨯꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေတပꨱꨓ္ တြꨓ္ꨳꨟူꨵꨀꨓ္ꨀူꨳေꨀꨣꨵꨬလꨳ  မူꨓ္ꨵꨬမး ꨀꨓ္လꨯꨳငꨤꨯꨳ မီးလြင္ꨳꨁြင္ꨁမ္ ၊ ꨡမ္ꨲမူိꨓ္ꨅ္ꨮꨀꨱဝ္လူꨉ္ꨳလြင္ꨳ ꨡꨓ္ꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨅꨤꨯးေꨓꨣꨲလꨰင္းꨘꨣꨵ   ꨓꨯꨵတꨤင္ꨲ မီꨟꨣသင္ေꨀ

ꨡဝ္ꨁꨰပ္းသ္ꨮꨲ တꨤင္းလင္ Settings Amazing Background

 

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ  မꨣးꨕꨤꨀ္ꨲ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ꨅူဝ္း ꨕူꨳသူိင္ ယိပ္းꨕူင္း ꨀꨯꨵꨟꨤင္ꨳꨁူိင္ꨳꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ လꨤꨀ္ꨲလꨤꨯးꨓꨓ္ꨵေꨡꨣꨳ း) ပꨱꨓ္ ပုꨓ္ꨲꨁꨤမ္ꨲလင္  Amazing Background တြꨓ္ꨳတꨣꨲသ္ꨮꨲꨁꨰပ္း တꨤင္းလင္ Settings

Wednesday, October 22, 2014

ꨘိင္းမ္ꨮꨲ꨸ (တꨣꨁꨱဝ္/ Green Eye) ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳꨟꨀ္ꨵꨕꨤမ္းတꨣ


          မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မꨣးထꨰင္ꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ꨘိင္းꨀꨮꨤမ္းမ္ꨮꨲ꨸ ꨡꨓ္ ꨅုမ္း တꨣꨲꨁꨱဝ္ (Green Eye) ꨁဝ္ꨟြင္ꨵဝꨯꨵ  ( ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳꨟꨀ္ꨵꨕꨤမ္းတꨣ) ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ တုိꨀ္ꨵꨡြꨀ္ꨲဝꨯꨵ  ꨕိင္းမꨓ္း ꨡမ္ꨲꨟုိင္သင္ꨓꨯꨵ ꨀူꨉ္း ၊ တီꨳတꨣꨳꨀုင္ꨳ ꨓꨯꨵ

Monday, October 20, 2014

ပပ္ꨵꨅူိင္းတꨯး ꨡꨓ္ေတꨡြꨀ္ꨲမ္ꨮꨲ (ꨟူမ္ꨳငဝ္းမꨱတ္ꨵတꨣꨲ)


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨁꨤဝ္ꨲငꨤဝ္းလီတꨣꨲ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ꨕူꨳꨟꨀ္ꨵလူ လိꨀ္ꨳတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ꨡမ္ꨲꨟုိင္သင္ ပပ္ꨵꨅူိင္း မ္ꨮꨲ꨸ သ္ꨮꨲꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ (ꨟူမ္ꨳငဝ္းမꨱတ္ꨵတꨣꨲ ) ꨡꨓ္ ꨁူိဝ္းꨟꨤꨓ္ (လြꨯသꨓ္ꨘꨣꨵ) တꨰမ္ꨳꨓꨓ္ꨵ  ꨅမ္ေတꨡြꨀ္ꨲ   ꨡမ္ꨲပူꨓ္ꨵ

360 Internet Security 4.9.0.4902D Stable 160 MB


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မꨣးထꨰင္ꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳ တြꨓ္ꨳတꨣꨲ ꨟꨱတ္း လြင္ꨳမူတ္းသ္္ꨮꨁြမ္း  Antivirus / Internet Security program ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေတꨟူꨵꨅꨀ္း ꨀꨓ္ꨁꨣꨳယူꨲ  ေတꨲ ဝꨣꨳ တြꨓ္ꨳတꨣꨲꨓ္ꨮးꨕူင္းေꨀꨣꨳမီးမꨣး ပꨱꨓ္ 360 Internet Security
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes