မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္မီးလြင္ꨳ ယꨤပ္ꨲꨕုိတ္ꨳသင္ေꨀꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣးလꨯꨳတီꨳ SainawLeangfa.Tai@gmail.com

Tuesday, July 22, 2014

တꨣꨲ ေမးꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨟꨮ္ꨳꨓꨣꨳလဝ္း Beauty Pilot

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မꨣးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ꨡꨓ္ꨟꨱတ္းေမးꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨟꨮ္ꨳလဝ္းလီ  ေတꨲꨡဝ္ꨓꨣꨳ တူဝ္ ေမးတꨤင္ꨲသီမꨓ္းလꨯꨳꨓင္ꨲꨅ္ꨮꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ၊ ꨓ္ꨮးသြပ္ꨵဝꨤလ္း မꨓ္းေꨀꨣꨳ ပꨣးယူꨲꨁꨣꨳ ေပꨣးꨕူꨉ္ꨲေꨀꨣꨳ

Sunday, July 20, 2014

လꨤꨯးမြတ္ꨲ မꨤꨯꨁိတ္ꨲ Isshortcut တီꨳꨓꨣꨳ Desktop


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ ေတမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓ လြင္ꨳꨁြမ္း ꨡိတ္းꨡြတ္းꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ လꨤꨯးမြတ္ꨲ Isshortcut တီꨳꨓꨯꨳ Desktop ꨟဝ္းꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ေပꨣးဝꨣꨳမꨓ္းမီး ꨟꨤင္ꨳပုိꨓ္ ꨅပ္းဝꨯꨵ ꨅြမ္း Icon မꨓ္းꨓꨯ

Saturday, July 19, 2014

C-Locker Tai

        မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ  ေတမꨣးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ C-Locker Tai ꨀꨤꨀ္ꨲေသꨣးတꨯးယဝ္ꨵ ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ ꨅꨤꨯးꨅူိင္းꨁမ္း ꨟဝ္းပိꨓ္ꨲဝꨯꨵ ꨕꨤꨯꨲတꨯးယဝ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္လီꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းေတꨵ꨸ယူꨲꨁꨣꨳ ꨡြꨓ္တꨤင္းေတꨵ ေပꨣး ꨡူꨓ္း

Monday, July 14, 2014

တြꨓ္ꨳတꨣꨲလꨤꨯꨳ Mp3/4 ꨓ္ꨮးꨕူင္း All in One Converter The File Converter v4.64 for Android

 မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ မꨣးꨕꨤꨀ္ꨲ တြꨓ္ꨳ ပꨓ္ ꨕူꨳသူင္လꨱꨓ္ꨳꨕူင္း ယိပ္းꨕူင္းꨁဝ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ  ပꨱꨓ္တြꨓ္ꨳတꨣꨲ  လꨤꨯꨳꨓ္ꨮးꨕူင္း ꨡမ္ꨲတꨤပ္ꨳလူဝ္ꨲꨁြမ္းေꨀꨣꨳ မꨓ္းလꨤꨯꨳပꨓ္ယူꨲ  ေတꨲꨡဝ္ Mp3/Mp4 Convert Video, Audio,

တြꨓ္ꨳတꨣꨲသ္ꨮꨲ Start Menu ꨓ္ꨮး Window 8


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ တြꨓ္ꨳတꨣꨲ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ꨅ္ꨮꨵꨡꨓ္ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း Window 8 ꨁဝ္ေꨡꨣꨳ သြပ္ꨵဝꨤလ္းꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္တြꨓ္ꨳတꨣꨲသ္ꨮꨲ Start Mous ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ၊ ေပꨣးပꨱꨓ္ Window 8 မꨓ္းꨡမ္ꨲပꨣး Start Menu ꨁꨣꨳလူး ၊ေပꨣးပꨱꨓ္ Window7,Hp ꨁဝ္ေတꨵ ပꨣးꨀꨓ္ယူꨲ  ၊ ꨡြꨓ္တꨤင္းေꨀꨣꨳꨁꨣꨳတꨤင္ꨲ ဝꨯꨵယူꨁꨣꨳ ယြꨓ္ꨵ မꨓ္းယြꨓ္းꨀီး တိꨀ္း꨸

လꨤꨯးꨟꨱတ္း ဝꨓ္းꨕူꨓ္တူꨀ္းမꨣး ꨓ္ꨮး Photoshop Cs 5 /ꨬꨓပꨣး ငဝ္းမꨓ္း/ ပပ္ꨵမꨓ္း


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ေတယြꨓ္း ꨬꨓလꨤꨯးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း Photoshop cs 5 ꨡိတ္းꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ၊ ꨡꨓ္ꨁꨣꨳꨟဝ္းေတꨬꨓꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္လꨤꨯးꨟꨱတ္း ꨘူꨓ္တူꨀ္းꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ꨡမ္ꨲလꨤꨀ္ꨳꨡမ္ꨲလꨤꨯးေသတꨣꨵေꨀꨣꨳေꨀꨣꨵ

Friday, July 11, 2014

Typing Master Pro v7.1.0 Build 808 with Key


မ္ꨮသုင္ꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္းမီးꨁြင္ꨕꨤင္ထုိင္ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ Typing Master Pro တြꨓ္ꨳတꨣꨲꨕုꨀ္းတꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳ ꨟꨮ္ꨳလꨰတ္းꨕ္ꨮးလီ ꨕꨤꨯꨲ English ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  သꨰꨀ္ꨵ မꨓ္းေꨀꨣꨳလꨱꨀ္ꨵ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ေꨀꨣꨳငꨤꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳ ၊ ꨓ္ꨮးꨕꨤꨯလ္ မ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes