မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္မီးလြင္ꨳ ယꨤပ္ꨲꨕုိတ္ꨳသင္ေꨀꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣးလꨯꨳတီꨳ SainawLeangfa.Tai@gmail.com

Tuesday, September 2, 2014

ꨁꨤဝ္ꨲငꨤဝ္းလီ ꨁꨣꨳꨟဝ္း ‘‘ ꨅꨤꨯးေꨓꨣꨲလꨰင္းꨘꨣꨵ ’’ ေတပုိတ္ꨲပꨤင္ သြꨓ္ꨁြမ္း 1/9/2014 တီꨳဝꨱင္း တꨣꨳꨀုင္ꨳ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မူိꨓ္ꨓင္ꨲေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္းꨁꨣꨳ လꨤတ္ꨳမꨣး ပꨣꨳꨓူိဝ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ꨀူꨳလြင္ꨳ꨸ ꨀꨤပ္ꨳပꨤꨓ္ ယꨤမ္းလꨱဝ္ IT ꨓꨯꨵ မꨓ္းꨟူိဝ္ꨳꨟူိင္း ꨁုိတ္းပꨤꨓ္ ꨡမ္ꨲေမꨣꨡမ္ꨲပꨱꨓ္ တြꨓ္ꨳတꨣꨲ ꨀူꨓ္းꨓုမ္ꨲယꨤမ္းလꨱဝ္ ꨓꨯေꨀꨣꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ၊ ꨡမ္ꨲဝꨣꨳ ꨟဝ္းယူꨲ ꨓ္ꨮးမူိင္း ꨓြꨀ္ꨳမူိင္း ေပꨣးꨟဝ္းေမꨣဝꨯꨵꨓꨯꨵ မꨓ္းေတပꨱꨓ္ ꨡꨓ္ꨀမ္ꨵꨵထꨰမ္ ꨟဝ္းꨀꨮꨣꨲတꨣꨲေသꨲꨁꨣꨳꨬလꨳ 

Saturday, August 30, 2014

Malwarebytes Anti-Malware Premium 2.0.2.1012 Final + Keys

 မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သြပ္ဝꨤꨯးလ္ ꨡြꨀ္ꨲမ္ꨮꨲ꨸ Malwarebytes Anti-Malware Premium တြꨓ္ꨳတꨣꨲ  လꨤင္ꨵꨁြမ္း ꨟꨮ္ꨳမူတ္းသ္ꨮꨲ ꨟꨮ္ꨳလꨰတ္းꨕꨤꨯ ေꨡꨣꨳ ၊ ꨓꨯꨵေတꨵ ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨟဝ္း ေပꨣးလူတ္ꨲꨡဝ္ယဝ္ꨵ  ေတလꨯꨳသ္ꨮꨲ ꨀီး မꨓ္းꨁꨣꨳယဝ္ꨵ   ၊ ꨀီး မꨓ္းေꨀꨣꨳꨁꨣꨳꨳ သ္ꨮꨲပꨣးဝꨯꨵယူꨲ  ၊ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ မꨓ္းေတလꨯꨳꨟꨱတ္းပꨓ္ Uplaod ꨓူိဝ္ ꨓꨱတ္ꨵ  ထꨰင္ꨳေသꨁꨣꨳယဝ္ꨵ 

Driver Navigator 3.4.8.14348 PreActivated.rar


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ မꨣးꨕꨤꨀ္ꨲ တြꨓ္ꨳပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ꨅူိဝ္း ယိပ္းတုိဝ္းꨁြမ္းꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ Softwere ꨁုိꨀ္ꨵ  Driver Navigator 3.4.8.14348 PreActivated ꨓꨯꨵ ေတꨵ မꨓ္းꨀꨱဝ္ꨳလူꨉ္ꨳလြင္ꨳ Drivre ꨁြမ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳ

Friday, August 29, 2014

Auto Call Recorder Proမ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ မꨣးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳ ပꨓ္ ncoming Call,Outgoing Call ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ꨅူိဝ္းယပ္းꨕူင္းယူꨲꨓꨓ္ꨵ  သင္ဝꨣꨳ ꨟဝ္းꨁ္ꨮꨳꨡတ္းဝꨯꨵသꨱင္ ၊ꨡꨓ္သုပ္ꨲꨁဝ္ꨳမꨣး ꨬလꨳ ꨟဝ္းꨡတ္းသꨱင္ မꨓ္းဝꨯꨵꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  မꨓ္းသိမ္းလꨯꨳ Audio File  ꨅꨣꨵꨀꨮꨣꨲꨅူိဝ္းꨓꨯꨵꨁꨣꨳဝꨯꨵ  မꨤင္ပြꨀ္ꨳမꨤင္လ္ꨮေꨀ

Saturday, August 23, 2014

လꨤꨯးသ္ꨮꨲꨕြꨓ္ꨵတꨯး Samsung Glaxy S4/S5/Note3/ Grand 2 ꨡꨓ္ Version သုင္ꨡြꨀ္ꨲမ္ꨮꨲယꨤမ္းလꨱဝ္


   မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ  မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵေတ မꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ꨅူိဝ္းယိပ္း ꨡꨤꨓ္းရꨤꨯး ꨕူင္းꨁဝ္ေꨡꨣꨳ၊ ꨀမ္ꨵꨓမ္꨸ေꨀꨣꨳ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ ယိပ္း Samsumg ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  တꨣꨲေတသ္ꨮꨲꨕြꨓ္ꨵတꨯး ꨓ္ꨮးမꨓ္းသမ္ꨵ   သင္ဝꨣꨳ Version မꨓ္းသုင္ꨓꨣꨲ  ꨡꨓ္တုိꨀ္ꨵꨡြꨀ္ꨲမ္ꨮꨲယꨤမ္းလꨱဝ္ ယꨤမ္းꨓꨯꨵ  ၊ သင္မꨣးသ္ꨮꨲ  Zawgyi-tai ꨓꨯ ꨡမ္ꨲလꨣꨳလီလꨯꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳ 

Wednesday, August 20, 2014

Photo Gallery Flash Slideshow


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္တြꨓ္ꨳတꨣꨲ ꨟꨱတ္းꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ  Flashsong ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ꨁ္ꨮꨳꨡဝ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ Gallery ေꨀꨣꨳလꨯꨳ ꨟꨱတ္း Flash Slideshow ေꨀꨣꨳလꨯꨳယဝ္ꨵ  ေပꨣးယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ မꨓ္းသိမ္းလꨯꨳ ꨘလ္မꨓ္း HTML, SWF, any video format,ꨁဝ္ꨅိူဝ္းꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ effects မꨓ္းေꨀꨣꨳꨁဝ္ꨳပꨣးဝꨯꨵတꨤင္းꨓမ္ꨁꨣꨳ ꨟꨱတ္းေꨀꨣꨳငꨤꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳ ၊ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ

ꨅြမ္ပိဝ္ ꨅုိင္ꨳတꨯး တꨣꨲꨓ္ꨮး ꨕူင္း (Tai Flag United)
  မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ မꨣးꨕꨤꨀ္ꨲ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ တꨤင္းသꨱင္ꨳ ꨅြမ္ ပိဝ္ꨕြမ္ꨵꨟူမ္ꨳတꨯးꨟဝ္းယူꨲꨟဝ္း တြꨓ္ꨳတꨣꨲ ꨓ္ꨮး ꨡꨤꨓ္းတရꨤꨯး ꨕူင္းꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ꨡꨓ္ꨓꨯꨵ ယြꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ꨁꨣꨳ ꨟဝ္း ꨅꨤꨯးေꨓꨣꨲလꨰင္းꨘꨣꨵ  ေꨀꨣꨵꨟꨱတ္းဝꨯꨵမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨀူꨉ္း ပူိင္ ငဝ္ꨳမꨓ္းေတꨵ ပꨱꨓ္ American Flags ဝꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨁꨣꨳꨁုိꨓ္းမꨣးꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ꨕꨤꨯꨲတꨯးဝꨯꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ꨡမ္ꨲလꨯꨳ ေꨀꨣꨲꨕီꨡဝ္
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes