မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္မီးလြင္ꨳ ယꨤပ္ꨲꨕုိတ္ꨳသင္ေꨀꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣးလꨯꨳတီꨳ SainawLeangfa.Tai@gmail.com ꨬလꨳ မꨤꨯꨕူင္း 09428043762

Sunday, November 11, 2012

ꨡလြင္း မြင္းꨟꨤꨯ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္း ꨓꨯꨵသုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ ꨟူဝ္ေꨁꨣꨳထမ္းၾတꨣးေတꨵ ꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ꨡလြင္းမြင္းꨟꨤꨯ ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ မိူꨓ္ ꨟုိဝ္ မီးꨟုိဝ္ေꨀꨣꨳ ꨁꨱꨓ္းေတꨣꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮꨅုိင္ shanload ယ္ꨮꨲꨓမ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

♥ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ 1
♥ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰ   2
♥ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ 3
♥ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ 4
♥ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ 5
♥ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ 6
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes