မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, December 27, 2012

ꨘြꨓ္ꨵမꨤꨓ္ꨳꨟꨤင္ꨳလီလီတင္းꨓမ္မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ သုပ္ꨲတꨤင္ꨲဝꨯꨵပꨓ္ ꨘြꨓ္ꨵမꨤꨓ္ꨳ ꨟꨤင္ꨳလီ꨸ တꨣꨲꨟꨱတ္း Flash Song လ္ꨮꨅꨣꨵꨀꨮꨣꨲꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ တူဝ္လိꨀ္ꨳမꨓ္းꨟꨤင္ꨳလီေတꨵေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ။

ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ တꨣꨲꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း ꨓ္ꨮး Photoshop ꨓꨯေꨀꨣꨳပꨣးယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ေပꨣးတꨤင္ꨲ ဝꨯꨵꨅူိင္ꨵꨓꨯေတꨵ လူဝ္မꨣးꨓꨯေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲယꨤပ္ꨲꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣ ? ꨡဝ္လꨤꨯ꨸ တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ  ပꨱꨓ္ꨘြꨓ္ꨵꨟꨤင္ꨳလီ꨸ လꨤꨯꨁꨣꨳ1. Metrix ၊ ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳ
2. ArtHouse ၊(Open&TrueType) ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳ။
3. Win Myanmar 2 ၊ ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳ။
4. Shwe ၊ ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳ။
5. Academy ၊ ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳ။
6. Aeyar ၊ ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳ။
7. CE ၊ ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳ။
8. U4Myanmar ၊ ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳ။
9. King ၊ ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳ။
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes