မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, November 8, 2012

ꨡဝ္ FlashSong လꨤꨯꨳပꨱꨓ္ ငဝ္းတူိင္ꨵ ငꨤꨯꨳ꨸လီထိသုတ္း


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬꨬတꨵ ေတမꨣး သုပ္ꨲမုိတ္ꨳ ပꨓ္ꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္း ꨁဝ္ ꨅူိဝ္ꨳ မꨣး ꨡꨰဝ္ꨲထုိင္ ဝꨰပ္ꨲꨁꨣꨳꨟဝ္းꨅꨤꨯးေꨓꨣꨲလꨰင္ꨳꨘꨣꨵ ꨓꨯꨵ ယ္ꨮꨲ꨸ ꨓမ္꨸ ꨬတꨵꨬတꨵ ꨁꨣꨳ
ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ꨵ မူိဝ္ꨳ ꨓꨯꨵꨬတꨵ ပꨱꨓ္ FlashSong လꨤꨯꨳပꨱꨓ္ Video ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵꨓꨯꨵꨬတꨵ တꨤင္ꨲ တူဝ္ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ꨅꨤမ္းတူꨉ္း ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨁꨰမ္ꨳ လꨤꨯးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း မꨓ္းေꨀꨣꨳ ငꨤꨯꨳလီ ေꨡꨣꨳ မꨤင္ေꨀꨣꨵ ပီꨳꨓြင္ꨵꨁဝ္ေꨀꨣꨳ ꨀမ္း꨸ ထꨤမ္မꨣးꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨁ္ꨮꨳꨡဝ္ FlashSong လꨤꨯꨳပꨱꨓ္ Video ꨡမ္ꨲ ꨓꨓ္ သ္ꨮꨲ ꨓ္ꨮးꨕူင္း
ꨓ္ꨮးသင္ေꨀꨣꨳ လꨯꨳ ယူꨲꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ သြပ္ꨵဝꨤꨯးꨓꨯꨵꨬတꨵ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ မီးꨕြꨓ္းလီꨬတꨵ꨸ ယဝ္ꨵေꨡꨣꨳ တꨣꨲလꨤꨯꨳ Swf FlashSong ꨓꨯꨵ မꨓ္းမီးယူꨲ ဝꨯꨵတꨤင္းꨓမ္ေꨡꨣꨳ ꨡꨓ္လ္ꨮေꨀꨣꨳ ေပꨣးမꨣး လꨤꨯꨳꨟꨱတ္ꨳ Video ꨓꨯ ꨡမ္ꨲ မူိꨓ္ ꨅ္ꨮ ေသ ꨡꨓ္ꨬလꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ယြင္ꨳ ယူꨲ မူိꨓ္ ꨀꨓ္ ꨁꨣꨳ
ꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨁꨰမ္ꨘꨬတꨵ꨸ ေꨡꨣꨳ လꨤꨯးꨅ္ꨮꨵ မꨓ္းေꨀꨣꨳ ေꨓ ပꨣးယူꨲတꨤင္းတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵေꨡꨣꨳ ေပꨣးလꨯꨳ ꨅ္ꨮေꨀꨣꨳ ꨡဝ္ ꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳꨬလꨳ    Download

ေပꨣးꨡမ္ꨲꨟꨓ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ မꨓ္းလီ ꨅုိင္ ပုိတ္ꨲတူꨉ္း ꨟꨮ္ꨳယ္ꨮꨲ꨸ ꨀမ္း꨸ ꨁꨰပ္းေꨀꨣꨳလꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ


ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳ ꨟꨮ္္ꨳလꨯꨳမူꨓ္ꨳသူိဝ္း ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵ ꨟဝ္းꨁဝ္ ꨟꨀ္ꨵသꨤဝ္တꨯးꨀူꨉ္း

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes