မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, March 29, 2013

လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨟꨣ ေပꨣꨵလိꨀ္ꨳတꨯးꨓ္ꨮးSkype ꨡမ္ꨲလꨯꨳ(ꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲ)


ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းꨅ္ꨮꨵSkype ꨓꨓ္ꨵ ေပꨣးဝꨣꨳꨡမ္ꨲꨁꨱင္ꨲလꨯꨤꨳꨕြꨓ္ꨵမꨓ္းꨓꨯꨅုိင္ ေပꨣꨵလိꨀ္ꨳတꨯးꨡမ္ꨲလꨯꨳ
ေတꨡြꨀ္ꨲလြꨀ္းသီꨲꨅꨱင္ꨲꨀူꨉ္း ꨡꨓ္ပူိꨓ္ꨳတꨰမ္ꨳမꨣးꨅူးꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ လူꨡမ္ꨲလꨯꨳ
ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေပꨣးေတတꨰမ္ꨳလꨯꨳ/လူလꨯꨳ လိꨀ္ꨳတꨯးꨓꨓ္ꨵ

 ꨟꨱတ္းꨅြမ္းꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵ တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ

 ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨕုꨉ္ꨲဝꨯꨵSkypeေသ ꨁဝ္ꨳတီꨳTools ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းတီꨳ Options..တꨣꨵ

သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းတီꨳIM & SMS ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳ

ꨓꨱꨀ္းထꨰင္ꨳတီꨳ IM appearance ထꨰင္ꨳꨀမ္းꨓုိင္ꨳ

သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းတီꨳChange font ꨓꨓ္ꨵတꨣꨵ

လူိꨀ္ꨳꨡဝ္ꨕြꨓ္ꨵzawgyi-tai ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသ ꨓꨱꨀ္းOKတꨣꨵ။

  

လုိꨓ္းသုတ္း ꨓꨱꨀ္းSaveေꨀꨣꨳ ေပꨣꨵလꨯꨳလိꨀ္ꨳတꨯးယဝ္ꨵꨓꨣꨲ။


      

                     ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္)
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes