မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, May 16, 2013

ဝꨰပ္ꨲသꨤꨯꨵꨓꨯꨵ ယူꨲတီꨳ android ꨕူင္း ေသ တူꨉ္းလꨯꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္တꨤင္းသꨱင္ꨳ ꨅူိဝ္းꨟြတ္ꨳꨕꨱဝ္ထုိင္ ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵ ꨁꨣꨳ ꨟဝ္းတင္းသꨱင္ꨳꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵ သင္ဝꨣꨳꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ꨁ္ꨮꨳ လူꨓ္ꨮး android ꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ေꨀꨣꨳ လꨯꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ -ေပꨣးမီး Zawgyi.tai ꨓ္ꨮးမုိဝ္းထုိဝ္ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨀြꨓ္ꨲ ꨅြင္ꨲေတꨅꨤင္ꨳလူလိꨀ္ꨳမꨓ္းꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  -- ꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ Softwares android ꨕူင္းတꨣꨲလူဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵ ငꨤꨯꨳ꨸လူမ္ꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ လꨤꨯꨳတꨤင္ꨲ မꨓ္းေတꨵ Download ꨡဝ္သ္ꨮꨲ ꨓ္ꨮးꨕူင္းꨅဝ္ꨳ ꨀဝ္ꨲေသ ꨟꨱတ္းပꨓ္ Install ေသ ꨁုိꨓ္းသုပ္ꨲ ꨓꨰꨀ္း Done ေꨀꨣꨳ ꨁꨰမ္ꨵလꨰပ္ꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ꨁꨣꨳတꨤင္ꨲသင္ေꨀꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨕူꨉ္ꨲ လꨰင္း Intarnet ေꨀꨣꨳမꨓ္းေတ လူတ္ꨲ ꨡဝ္ ꨡꨓ္ꨁꨣꨳတꨤင္ꨲꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵေꨡꨣꨳ 
မꨤꨯတြင္း-ေပꨣးမီးလꨰင္း Intarnet ꨀြꨓ္ꨲꨅြင္ꨲꨅꨤင္ꨳတူꨉ္းလꨯꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ 
ꨅꨓ္ ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷ ꨷ photo gold_download_zps4a849b5a.gifမ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes