မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, January 11, 2013

ꨅꨓ္ꨡဝ္ ꨟူိꨓ္းꨁꨣး Flash Song Album Mp3

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨟꨱတ္းဝꨯꨵတꨣꨲတြꨓ္ꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨅူိဝ္း တူꨀ္းမူိင္းꨀꨯ ꨁ္ꨮꨳထြမ္ꨲ ငိꨓ္း ꨀꨮꨤမ္းတꨯးꨟဝ္း ꨬလꨳ သင္ - ꨓင္ꨟုိဝ္ေပꨣးေတ ပꨱꨓ္ လြင္ꨳငꨤꨯꨳယူꨲတီꨳလ္ꨮ -တူꨀ္းတီꨳလ္ꨮေꨀꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳေပꨣးထြမ္ꨲလꨯꨳ ꨡဝ္လꨯꨳ ငꨤꨯꨳ꨸လူမ္꨸ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ꨕြင္းတုိꨀ္ꨵ လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္းယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ မꨤင္ေꨀꨣꨵသမ္ꨵ ေတမီးꨕြꨓ္ꨵတꨯးယူꨲ
မꨤင္ေꨀꨣꨵ သမ္ꨵေတꨡမ္ꨲမီးꨬလꨳ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ꨵ ေတပꨱꨓ္ ꨡꨓ္ꨁꨤꨓ္ꨅ္ꨮ ဝꨯꨵ တꨣꨲေꨀꨣꨵ ꨡမ္ꨲ မီးꨕြꨓ္ꨵတꨯးꨓꨓ္ꨵ
ꨓꨯ ꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ဝူꨓ္ꨵ ေသ ꨟꨱတ္းပꨓ္ Flash Song Album Mp3 တꨣꨲေတꨅꨓ္ꨡဝ္ငꨤꨯꨳငꨰမ္ꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ꨡမ္ꨲ မီးꨕြꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ မꨓ္းေတတူꨉ္းလꨯꨳယူꨲꨓꨯꨁꨣꨳꨬလꨳ သင္ဝꨣꨳ မꨓ္း မꨰꨓ္ꨳ ထုꨀ္ꨲꨅ္ꨮ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ꨟဝ္းꨁဝ္ ယူꨲ ꨅုိင္ ထုိꨀ္ꨲလီꨟꨱတ္းꨅူိင္ꨵ ꨟုိဝ္ꨓꨯ ေꨀꨣꨳ ꨁꨱꨓ္းေတꨣꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ꨟဝ္းꨁဝ္
ပꨓ္တꨤင္းꨟꨓ္ထုိင္-ပꨓ္ꨟꨰင္း ꨀꨮꨤမ္းတꨯး ꨬလꨳ လိꨀ္ꨳတꨯး ယ္ꨮꨲ ꨓမ္ꨀꨮꨣꨲေသꨀမ္းꨓꨯ ယြꨓ္းထုိင္ ꨀူꨳေꨀꨣꨲယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
လိင္ꨵမꨓ္းေတꨵ  မီꨳတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ꨡဝ္ꨡꨓ္ꨓꨯꨵေသ သုပ္ꨲပꨓ္ေꨀꨣꨵ ꨡမ္ꨲꨟူꨵေꨀꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳေပꨣးꨟူꨵꨀꨮꨣꨲꨓꨓ္ꨵꨓꨯ ꨁꨱꨓ္းေတꨣꨳ ꨅြꨯꨳထꨰမ္ ထꨰꨀ္ꨲꨬꨕပꨓ္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷

ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေတ ငꨤꨯꨳတꨣꨲ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨬလꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ꨟဝ္း ꨁဝ္တꨤင္းသꨱင္ꨳꨓꨓ္ꨵ ꨁꨣꨳေတသုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ꨀꨮꨣꨲတꨣꨲေသꨲယူꨲꨁꨣꨳꨓꨯ ယူꨲတီꨳ ေꨀꨣꨵပꨓ္ꨟꨰင္းမꨓ္းꨀူꨉ္းꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ။


♥ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes