မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, December 31, 2012

Internet managear ေသ ꨅꨓ္ꨡဝ္ ꨀꨮꨤမ္း FlashSong

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵသမ္ꨵေတမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓ လꨤꨯးꨡဝ္ ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္း Internet managear ꨅꨓ္ꨡဝ္ ꨕိင္းꨀꨮꨤမ္း FlashSong ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨀမ္ꨵꨕြင္ꨳေꨀꨣꨳေတꨟူꨵ ꨀမ္ꨳꨓမ္ꨁꨣꨳေꨓꨣ ? ꨓꨯꨵေတꨵ တꨣꨲ ေꨀꨣꨵꨡမ္ꨲေမꨣꨓꨯꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ꨀမ္း꨸ မီးꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ယြꨓ္းထုိင္တိꨀ္း꨸ꨬလꨳ ꨅြင္ꨲ လꨯꨳ ꨬꨓꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨷။ ေပꨣးꨡမ္ꨲမီး Internet managear သမ္ꨵ
ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳꨬလꨳ

ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨀꨮꨣꨲ ပြꨯꨲꨀꨮꨤမ္းပုိꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳꨬလꨳ မူိꨓ္ꨓင္ꨲꨁꨣꨳ ပုတ္ꨲဝꨯꨵꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေပꨣးယဝ္ꨵ Copy Link မꨓ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ
မမမမမမမမမမမ  မꨣးပုိတ္ꨲ  Internet managear ꨓꨓ္ꨵေသ
1 ꨁဝ္ꨳꨓꨰꨀ္း တီꨳ Add URL
2 Copy Link ꨀြꨤမ္းꨓꨓ္ꨵ သ္ꨮꨲတီꨳ လြꨀ္း ꨁꨣꨳ2ꨓꨓ္ꨵေသ ꨀမ္း
3 ေပꨣး ယဝ္ꨵꨓꨰꨀ္း KO ꨁꨣꨳꨬလꨣꨳ

a


 
 ေပꨣးꨡြꨀ္ꨲမꨣးတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ယဝ္ꨵယဝ္ꨵꨁꨣꨳ  ꨡꨓ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨬꨓꨵ သင္ဝꨣꨳ ꨁ္ꨮꨳပြꨯꨲꨀꨮꨤမ္းေꨀꨣꨳ
1 Open ေပꨣးꨁ္ꨮꨳပြꨯꨲꨀမ္းလꨱဝ္
2 တꨣꨲလꨤꨯꨳ Play မꨓ္း
3 ꨀြꨣꨲꨅူးဝꨣꨳꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲလူတ္ꨲꨓꨓ္ꨵ မီးတီꨳလ္ꨮ
4 ပိꨀ္ꨲပꨰတ္ꨳMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes