မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

Wallpaper ꨟꨤင္ꨳလီ ꨁုိꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္း ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳလꨯꨳ မꨣးꨁြင္ ꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳလီ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္း ꨁဝ္ ထꨰင္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ - ꨓꨯꨵေတꨵေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳWallpaper တꨣꨲသ္ꨮꨲ တီꨳꨓꨣꨳ Desktop ꨁြမ္းꨟဝ္းꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ မꨓ္း ꨓမ္꨸ေတꨵ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္ ꨡꨓ္ ꨟꨤင္ꨳလီ ထုꨀ္ꨲတꨣ ထုꨀ္ꨲꨅ္ꨮေတꨵ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ လꨤꨯး ꨟꨱတ္း မꨓ္းေတꨵ တူꨉ္း ꨅူိဝ္း ေꨓ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ လꨤꨯးသိမ္းေတꨵ မူိꨓ္သိမ္းꨡဝ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨀူꨉ္း ꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨀꨮꨣꨲတီꨳꨓꨯꨳလꨣꨳꨬလꨳ

မူိꨓ္ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ေပꨣးလꨯꨳꨅ္ꨮ တꨤင္းꨟꨤင္ꨳလီ သꨕꨣꨲဝ ေꨀꨣꨳ ꨡဝ္ ꨀꨮꨣꨲ မူတ္း꨸ꨁꨣꨳꨬလꨳ :P ꨟꨮ္ꨳꨀꨤမ္ꨲလီေသꨀမ္းꨁꨣꨳ


 =================================
=====================


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes