မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, January 11, 2013

ေတလꨯꨳꨡဝ္ Player လ္ꨮေသ ပုိတ္ꨲ FlashSong ꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ?

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵꨁꨣꨳေတမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓ ꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ေတလꨯꨳ ꨡဝ္ Player ꨡꨓ္လ္ꨮပုိတ္ꨲ FlashSong ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ꨡꨓ္ꨁꨣꨳ ꨟဝ္းꨅ္ꨮꨳမူိဝ္ꨳလꨱဝ္ေတꨵ ပꨱꨓ္ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵꨁꨣꨳ GOM ꨓꨯꨵ ေꨀꨣꨳ ꨅ္ꨮꨵ ꨁꨰမ္ꨵ ပိုတ္ꨵလꨯꨳ ယူꨲမူိꨓ္ꨀꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳꨀꨮꨣꨲꨅꨓ္တီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳꨬလꨳ 
လꨯꨤးꨅꨓ္မꨓ္းေတꨵ  Player Download GOM Player 2.1.47.5133 ꨡꨓ္ꨓꨯꨵေတꨵ  
တူꨉ္း ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳꨓꨯꨵေတꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္းေꨓဝꨯꨵ မီးတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes