မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, January 22, 2014

ၸိူင်းတႆး (ႁၵ်ႉသွၼ်ၸႂ်) VIDEO ငဝ်းတိူင်ႉတႆး


        မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတေမႃးတၢင်ႇပၼ်ထႅင်ႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ထႅင်ႈ ၸိူင်း ဢၼ်သွၼ်ၸႂ် လႄႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်တေႉမီးတေႉ ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၊ မိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ  ပေႃးပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးႁဝ်းတေႉ လွင်ႈပၼ်ႁႃ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸိူင်းၼႆႉတေႉ တေၼၢၼ်းမီးယူႇၶႃႈ ၊ ၵူၺ်းၵေႃႈ ၸိူဝ်းယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈ ၶဝ်တေႉ ၵမ်ႉၼမ်တေႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၼႆယူႇၼႆၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၽိတ်းတိုၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယူႇၵမ်းသိုဝ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ ၸိူင်းဢၼ်ၼႆႉတေႉ ပဵၼ်ၸုမ်း (ၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN ) ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၶဝ်
ထႆႇဢွၵ်ႇၼဝႄႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်း မိူင်းထႆးတေႉ တေယၢမ်ႈတူၺ်းၵၼ်ယူႇၶႃႈၼႆၼၼ်ႉတေႉ တေမီးယူႇ တင်းၼမ်ၶႃႈၼေႃ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၽၢတ်ႇမိူင်းတႆးသေ ၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈတူၺ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်ၸႂ်ၼႆၼၼ်ႉ ၶႃႈၸွင်ႇလႆႈ ၶတ်းၸႂ် ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတင်းႁိုင်သေလႄႈ တၢင်ႇပၼ်ၼႆႉယူႇၶႃႈယဝ်ႉ တၢင်ႇတၼ်းလၢႆဝၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယဝ်ႉ တေယဝ်ႉသမ်ႉပဵၼ် Error ပႅတ်ႈ မေးတၢင်ႇထႅင်ႈ သမ်ႉပေႃးတေယဝ်ႉ သမ်ႉဢဝ်ၵိုတ်းပႅတ်ႈ မေးတေႇယူႇတိၵ်းꧦ  ၶႃႈတေႇတၢင်ႇမႃး မီး သၢမ်ဝၼ်း သီႇဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၶႃႈသေတႃႉဝူၼ်ႉဝႃႈတေပဵၼ်လွင်ႈ ၵမ်ႉထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ၼႆယူႇလႄႈ ဝႆႉၸႂ်ယၢဝ်းꧦသေတၢင်ႇႁႂ်ႈပေႃးယဝ်ႉတိူဝ်ႈၵႂႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ တီႈ youtube ၵေႃႈၶႃႈ ၶတ်းၸႂ်သေတၢင်ႇလၢႆꧦဝၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ ယွၼ်ႉလႅင်းၶႃႈသမ်ႉၸႂ်ႉလႅင်း ၽူင်းသေ တၢင်ႇလႄႈ တေဢမ်ႇလီၸိူင်ႉၼၼ်ႉၶႃႈယိူဝ်ႉ ။ ၶႅပ်းပိူင်ငဝ်ႈမၼ်းတေႉ ပဵၼ် DVD ဝႆႉသေ ၼႂ်းမၼ်းတေႉမီးဝႆႉသွင်တွၼ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ သႅၵ်ႉမၼ်းသမ်ႉမီးယူႇ 1 GB ပၢႆၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၶႃႈႁဝ်းၶိုၼ်းမႃး လႅၵ်ႈ ပိၼ်ႇႁဵတ်း AVI သေ သေ ၼိုင်ႈ တွၼ်ႈမၢႆၼိုင်ႈ  ၼႉတေတႄတႉမီးယူႇ 243 MB တွၼ်ႈသွင်ၼၼ်ႉသမ်ႉမီးယူႇ 196 MB ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ၼင်ႇႁိုဝ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈႁဝ်းၶဝ် တေဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈငၢႆႈလႄႈ ၶႃႈယွမ်းဝႆႉသႅၵ်ႉ မၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၸိူင်းဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်လႆႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တူၺ်းသေၵမ်း ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈသႅၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်တေပဵၼ်ၼၼ်ႉသေ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸၢႆးတင်းယိင်း တႆးႁဝ်းပေႃးတေႁၵ်ႉၵၼ်တေႉꧦ လႄႈ ဢမ်ႇၵဝ်းၵၼ်ႁႂ်ႈလူႉ လၢႆꧦ ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸိူင်းၼႆႉႁဵတ်းတွၼ်ႈ သွၼ် တူဝ်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်းသေ ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉၵၼ် တေႉꧦ ပေႁႂ်ႈၵေႃႉႁၵ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၵေႃႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၵ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသုမ်း ၽဝပၢၼ် သေၵမ်း ၊ ၶႃႈၵေႃႈတူၺ်းၸိူင်းၼႆႉ တၼ်းပေႃးလၢႆ ၵမ်းယဝ်ႉ ပေႃးဢဝ်ၶႃႈဝႃႈတေႉ ၼႂ်းၸိူင်း လႄႈ လွင်ႈတေႉၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးမိူၼ်ၼင်ႇၼႆ လီဢီးလူ ၼၢင်းယိင်းတႆး ႁဝ်းတေႉꧦ မၢဝ်ႇတႆး ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ႁၵ်ႉလႅၼ်ႈ ၵဝ်းလႅၼ်ႈ သၢဝ်တႆးႁဝ်းၵူၺ်းသေ ႁႂ်ႈၽဝပၢၼ်သၢဝ်တႆးႁဝ်းတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် သေဢိတ်း ၶႅၼ်းတေႃႈ မၢဝ်ႇတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈမေႃႁူႉတူဝ် ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး လႄႈ ၼၢင်းယိင်းတႆးႁဝ်း ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇသေၵမ်းၼႆ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ယွၼ်းမူၼ်ႉမေးထိုင် ၵၢင်ၸႂ်မၢဝ်ႇတႆး ႁဝ်းတင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ

(ဢၼ် Link မၼ်းဢမ်ႇလူတ်ႉ လႆႈ (မၢႆၼိုင်ႈ) ၼၼ်ႉၶႃႈႁဝ်းၶိုၼ်းတၢင်ႇယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ)

Download:ႁၵ်ႉသွၼ်ၸႂ် မၢႆ (1)

Download:ႁၵ်ႉသွၼ်ၸႂ် မၢႆ (2)

 

ၶႅပ်းႁင်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တီႈၼႂ်းၸိူင်းၶႅပ်းၼႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ 

 ၶႅပ်းႁင်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တီႈၼႂ်းၸိူင်းၶႅပ်းၼႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ 
 ၶႅပ်းႁင်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တီႈၼႂ်းၸိူင်းၶႅပ်းၼႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ 
 ၶႅပ်းႁင်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တီႈၼႂ်းၸိူင်းၶႅပ်းၼႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ 
 သင်ဝႃႈၶႂ်ႈပၼ်လွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵေႃႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ လႆႈ ၵူႈၵေႃႉ ယွၼ်းတင်းႁၼ်ထိုင်ၵၼ်လႆႈယူႇMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes