မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, September 5, 2013

သဵင်ၽူင်းတႆး (Tai Ring tonges)
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈတီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတေတၢင်ႇ ပၼ် (သဵင်ၽူင်း) Ring tong ၽၢႆႇတႆး ဢၼ်ၶႃႈၸႂ်ႉဝႆႉ မၢင်ဢၼ်သေ တၢင်ႇပၼ်ၵႂႃႇယူႇဢေႃႈ ij တႃႇတေ တတ်းၵႂၢမ်းၼၼ်ႉၵမ်ႉၽွင်ႈၵေႃႈတေမေႃၵၼ်ၼမ်ယူႇ ၊ ၵူၺ်းၸိူဝ်းပႆႇမေႃၵေႃႈတေမီႈၵၼ်ယူႇၼႆၼၼ်ႉ ယွၼ်းတွၼ်ႈထိုင်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၊ ဝူၼ်ႉ ဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် တေလိူဝ်ႇ ၵၼ် ၶႂ်ႈလႆႈ ၵၼ်ယူႇၼႆလႄႈ ၊သင်ဝႃႈ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉၵေႃႈတေသုပ်ႇတၢင်ႇ ပၼ်တီႈၼႆႈ ၊ တီႈလဵဝ်ၵူၺ်းၼႆ၊ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၊ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမႃး တတ်း ပဵၼ် ပွတ်း၊ ပိတ်းၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ ၵူဝ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆသေ တၢင်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ၵူဝ်ပဵၼ် တင်းယႃႉၵဝ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီႈၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၶဝ်ၵူၺ်းဢေႃႈ ၊ ၵူၺ်းၶႃႈတေႉ ဢမ်ႇဢဝ်ႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ယွၼ်ႉပိူဝ်ႉလႆႈၸႂ် ပဵၼ်ၵေႃႉပၼ်ႁႅင်း ၊ ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ း) တၢင်ႇပိူင် တေႉပေ ႁၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈသေၵမ်းၶႃႈ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၶဝ် ijၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်သေ ပေႃးလႆႈၸႂ်ၵေႃႈ ထွမ်ႇတူၺ်းသေ ၸွင်ႇဢဝ်ၵေႃႈလႆႈယူႇ ၊ ၼႅၵ်းတီႈ ႁၢင်ႈ Play တီႈတႂ်ႈၼၼ်ႉသေထွမ်ႇတူၺ်းၵေႃႈ လႆႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ
ၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်း Ring tong play/Download
1 ယိင်းဝတ်ႉတိင်း Click Here
2 မၢၵ်ႇမူႇၵႄႈႁိပ်ႇ Click Here
3 ပေႃႈ Click Here
4 ၽွင်းၸၢႆးၶဝ်ႈပွႆ်းမႃး Click Here
5 ၵဝ်ပဵၼ်ဢီႈသင်ဝႆႉ Click Here
6 ၼၢင်းမူၺ်ၽွင်း Click Here
7 ၶႅပ်းႁၢင်ႈမေႃလႅၼ် Click Here
8 လၢင်းၶိူဝ်း Click Here
9 သဵင်ၵႂၢမ်းဝၢၼ်ႁူမ်ၵၼ် Click Here
10 လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် Click Here
11 ၸႂ်ႁၵ်ႉၽၢၵ်ႇပၼ်ၼွင်ႉၵူႈယၢမ်း Click Here
12 ၸႂ်ႁၵ်ႉၽၢၵ်ႇပၼ်ၼွင်ႉၵူႈယၢမ်း Click Here
13 ဢမ်ႇၶႂ်ႈယၢၼ် Click Here
14 လၵ်ႉႁၵ်ႉ Click Here
15 လၵ်ႉႁၵ်ႉ Click Here
16 ၵႂၢမ်းပႅင်းမၢဝ်ႇသၢဝ် Click Here
17 ၵေႃႉလိုမ်းယၢပ်ႇ (႒) Click Here
18 ၶႂ်ႈၸႂ်ထိုင်မႂ်း Click Here
19 ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် Click Here
20 ၸိူင်းလႅဝ်း Click Here
21 သဵင်ၵွင်ႉၵေႃႈတႃႇသဵင်ၵွင် Click Here
22 ယူႇၵႂႃႇၵွၼ်ႇဝၼ်းမၼ်းပႆႇထိုင် Click Here
23 သင်ထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆး Click Here
24 ယႃႇဝႆႉပႅတ်ႈၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ Click Here
25 ဢူးလၢႆး Click Here
26 လမ်းဝူင်းပၢၼ်ၵဝ်ႇ Click Here
27 ၸႂ်ထိုင်သႅၼ်ႈဝီႁွင်ႇ Click Here
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes