မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, October 16, 2013

သင်ၶႂ်ႈသႂ်ႇ လွၵ်း ၶွင်ႉ ၾိင်းၵႂၢမ်း ၼႂ်း ပလေႃႉၶ် ႁဝ်းၸိုင်


 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်် ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ် ၸိူဝ်း ႁဵတ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉလႄႈ ၶႂ်ႈၶပ်ႉၵႂၢမ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ထႅင်လီလႄႈ၊ ႁႂ်ႈပေႃးလီတူၺ်းၼၼ်ႉ၊ တူၺ်းမိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈႁဝ်းႁဵတ်းဝႆႉၼႆႉၶႃႈလႄႈ သင်ဝႃႈလႆႈၸႂ် ၶႂ်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉၼႆၵေႃႈ ၶႃႈပၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတေႉ  width: 50px ၼၼ်ႉလိူဝ်ႇတင်းၵႂၢင်ႈၵႅပ်ႈမၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ
 မေးလႆႈၼင်ႇၸႂ်လႆႈယူႇၶႃႈ ၊ တီႈဢၼ်လိင်ႉ သွမ်ႇꧦၼၼ်ႉတေႉ ဢဝ်လိင်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈသႂ်ႇၼၼ်ႉ သႂ်ႇလူင်းၶႃႈတႃႉ ၊ တီ သီၽူၵ်ႇ ၼၼ်ႉ သႂ်ႇမၢႆၶပ်ႉမၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၊ တီႈသီ ၵမ်ႇ ၼၼ်ႉ  သႂ်ႇသႅၵ်ႇၵႂၢမ်းမၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၊ တီႈတီႈသႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်းလႄႈ ၸိုဝ်ႈၵေႃႉႁွင်ႉၵေႃႈမိူၼ်ၼင်ႇႁၼ်ဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ ယဝ်ႉ ၊ ၽႅတ်ႇသေ သႂ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူဝ်ႇၼၼ်ႉတႃႉ  ၵူတ်ႉမၼ်းတေႉ ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉသေသႂ်ႇလူင်းၶႃႈလႄႈ ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈသေၵမ်းၶႃႈး)<br />
<table class="myTable"><tbody>
<tr>
<th style="width: 50px;">ၶပ်ႉ</th>
 <th style="width: 240px;">ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်း</th>
 <th style="width: 280px;">ၸိုဝ်ႈၵေႃႉႁွင်ႉ </th>
<th style="width: 140px;">ထွမ်ႇ/Download</th>
<th style="width: 120px;">Size</th>
</tr>
<tr>

<td>1</td>
<td>ၾိင်ႈတၢၼ်းယႂ်ႇလူင်</td>
<td>ၸၢႆးသၢႆလႅင်းလၢဝ်</td>
<td><em class="ywp-page-play-pause ywp-page-audio ywp-link-hover"><em class="ywp-page-btn ywp-page-btn-play" title="Play Audio"></em><a href="https://googledrive.com/host/0BzZydNNqrmqeSlk2djBfX1hYTnc/Surng%20Leu%20New%21%20Songs%20%281%29.mp3" id="yui_3_5_1_3_1381943091976_716" target="_blank">Click Here</a></em></td>
<td>4.13 MB</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>တႃ</td>
<td>ၸၢႆးၸွမ်ဝၼ်း</td>
<td><em class="ywp-page-play-pause ywp-page-audio ywp-link-hover"><em class="ywp-page-btn ywp-page-btn-play" title="Play Audio"></em><a href="https://googledrive.com/host/0BzZydNNqrmqeSlk2djBfX1hYTnc/Surng%20Leu%20New%21%20Songs%20%282%29.mp3" id="yui_3_5_1_3_1381943091976_733" target="_blank">Click Here</a></em></td>
<td>4.08 MB</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ၶုၵ်ႉတွၼ်း လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း</td>
<td>ၸုမ်း ၸိူင်းလႅဝ်း</td>
<td><em class="ywp-page-play-pause ywp-page-audio ywp-link-hover"><em class="ywp-page-btn ywp-page-btn-play" title="Play Audio"></em><a href="https://googledrive.com/host/0BzZydNNqrmqeSlk2djBfX1hYTnc/Surng%20Leu%20New%21%20Songs%20%283%29.mp3" id="yui_3_5_1_3_1381943091976_741" target="_blank">Click Here</a></em></td>
<td>4.29 MB</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>မၢဝ်ႇသၢဝ်ၵေႃႉဝၢၼ်ႈ</td>
<td>ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်း</td>
<td><em class="ywp-page-play-pause ywp-page-audio ywp-link-hover"><em class="ywp-page-btn ywp-page-btn-play" title="Play Audio"></em><a href="https://googledrive.com/host/0BzZydNNqrmqeSlk2djBfX1hYTnc/Surng%20Leu%20New%21%20Songs%20%284%29.mp3" id="yui_3_5_1_3_1381943091976_749" target="_blank">Click Here</a></em></td>
<td>4.16 MB</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>လိူ်တ်ႇႁၢၼ် ၼွင်းၶူင်း</td>
<td>ၸၢႆးသၢႆလႅင်းလၢဝ်</td>
<td><em class="ywp-page-play-pause ywp-page-audio ywp-link-hover"><em class="ywp-page-btn ywp-page-btn-play" title="Play Audio"></em><a href="https://googledrive.com/host/0BzZydNNqrmqeSlk2djBfX1hYTnc/Surng%20Leu%20New%21%20Songs%20%285%29.mp3" id="yui_3_5_1_3_1381943091976_757" target="_blank">Click Here</a></em></td>
<td>4.42 MB</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>ႁႅင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ</td>
<td>ၸၢႆးသၢႆလႅင်းလၢဝ်</td>
<td><em class="ywp-page-play-pause ywp-page-audio ywp-link-hover"><em class="ywp-page-btn ywp-page-btn-play" title="Play Audio"></em><a href="https://googledrive.com/host/0BzZydNNqrmqeSlk2djBfX1hYTnc/Surng%20Leu%20New%21%20Songs%20%286%29.mp3" id="yui_3_5_1_3_1381943091976_765" target="_blank">Click Here</a></em></td>
<td>3.83 MB</td></tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>ၶူၼ်ႉတူၵ်ႇ&nbsp; ယႃႇ&nbsp; ၼွၼ်းၼူၵ်ႇ</td>
<td>ၸုမ်း ၸိူင်းလႅဝ်း</td>
<td><em class="ywp-page-play-pause ywp-page-audio ywp-link-hover"><em class="ywp-page-btn ywp-page-btn-play" title="Play Audio"></em><a href="https://googledrive.com/host/0BzZydNNqrmqeSlk2djBfX1hYTnc/Surng%20Leu%20New%21%20Songs%20%287%29.mp3" id="yui_3_5_1_3_1381943091976_773" target="_blank">Click Here</a></em></td>
<td>4.02 MB</td></tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>ဝူၼ်ႉပွင်ႇလူင်ႈၼႃႈ</td>
<td>ၸၢႆးသၢႆလႅင်းလၢဝ်</td>
<td><em class="ywp-page-play-pause ywp-page-audio ywp-link-hover"><em class="ywp-page-btn ywp-page-btn-play" title="Play Audio"></em><a href="https://googledrive.com/host/0BzZydNNqrmqeSlk2djBfX1hYTnc/Surng%20Leu%20New%21%20Songs%20%288%29.mp3" id="yui_3_5_1_3_1381943091976_781" target="_blank">Click Here</a></em></td>
<td>4.96 MB</td></tr>
<tr><td>9</td>
<td>မွၵ်ႇၶႆႇမွၵ်ႈ</td>
<td>ယိင်းမူၺ်ၼုမ်ႇၵွၼ်</td>

<td><a href="https://googledrive.com/host/0BzPv698fA3xtSjdIQmpzTEhneGc/" target="_blank">Click Here</a></td>
<td>4.96 MB</td></tr>
<tr><td>1႐</td>
<td>သၢမ်ၶွၼ်ႈၼိုင်ႈ</td>
<td>ၸၢႆးသၢႆလႅင်းလၢဝ်</td>
<td><em class="ywp-page-play-pause ywp-page-audio ywp-link-hover"><em class="ywp-page-btn ywp-page-btn-play" title="Play Audio"></em><a href="https://googledrive.com/host/0BzZydNNqrmqeSlk2djBfX1hYTnc/Surng%20Leu%20New%21%20Songs%20%2811%29.mp3" id="yui_3_5_1_3_1381943091976_789" target="_blank">Click Here</a></em></td>
<td>4.96 MB</td></tr>
<tr><td>11</td>
<td>ဝူ တိုၵ်းၵူႈလၢႆး ပၢႆးတူၼ်ႈၸႂ်</td>
<td>ၸၢႆးသၢႆလႅင်းလၢဝ်</td>
<td><em class="ywp-page-play-pause ywp-page-audio ywp-link-hover"><em class="ywp-page-btn ywp-page-btn-play" title="Play Audio"></em><a href="https://googledrive.com/host/0BzZydNNqrmqeSlk2djBfX1hYTnc/Surng%20Leu%20New%21%20Songs%20%288%29.mp3" id="yui_3_5_1_3_1381943091976_797" target="_blank">Click Here</a></em></td>
<td>4.96 MB</td></tr>
<tr><td>12</td>
<td>လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ</td>
<td>ၸၢႆးသၢႆလႅင်းလၢဝ်</td>
<td><em class="ywp-page-play-pause ywp-page-audio ywp-link-hover"><em class="ywp-page-btn ywp-page-btn-play" title="Play Audio"></em><a href="https://googledrive.com/host/0BzZydNNqrmqeSlk2djBfX1hYTnc/Surng%20Leu%20New%21%20Songs%20%2812%29.mp3" id="yui_3_5_1_3_1381943091976_805" target="_blank">Click Here</a></em></td></tr>
</tbody></table>
 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes